De pleister van de NBA : zachte heelmeesters….

In het FD van 1 september wordt melding gemaakt van het advies van de brancheorganisatie NBA dat een tussentijdse wisseling van accountant publiekelijk gemeld moet worden. Dit voorstel werd instemmend begroet door Eumedion en VEB. Is daar wel reden toe? Volgens de VEB directeur J.M. Slagter zou het tussentijds wisselen van accountant een rode vlag zijn.
„Als een onderneming wisselt van accountantsorganisatie dan dient dit ten alle tijde gepaard te gaan met een publieke melding door de onderneming over deze wisselingen en de redenen hiervoor’. Aldus het advies van de NBA. Alleen dit over de tussentijdse beëindiging.  Het gaat dus niet om de melding van ontslag van de accountant in het algemeen, nee het voorstel heeft alleen betrekking op die situaties waar de opdracht aan de accountant tussentijds door de AvA wordt ingetrokken. Er is dus alleen sprake van ontslag indien de opdracht wordt ingetrokken. Als er dus bijvoorbeeld een stevig conflict is tussen de ondernemingsleiding en  de accountant en één van beide  besluit om de relatie tijdens lopende  opdracht te beëindigen dan moet er een melding plaatsvinden.
Maar als de ondernemingsleiding niet tevreden met de accountant zou zijn vanwege wellicht een te kritische opstelling, dan kunnen zij ook de eerstvolgende AvA(waarop de benoeming van de accountant moet worden goedgekeurd) afwachten en tegen die tijd een andere accountant voorstellen. Ja zou men denken, maar dat duurt wel weer een paar jaar. Niets is minder waar.  Een korte inventarisatie van de verschillende agenda’s voor de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) van enkele beursgenoteerde ondernemingen levert de volgende benoemingstermijnen op:
Unilever AvA van 12 mei 2011: benoeming voor het boekjaar 2011
Philips AvA 31 maart 2011: benoeming voor een termijn van drie jaar
Shell AvA 17 mei 2011: benoeming voor het komende boekjaar.
Reed Elsevier AvA 20 april 2010: benoeming tot AvA 2011
Ahold AvA 20 april 2011: benoeming voor 2011
KPN AvA 6 april 2011: benoeming voor 2011
Randstad AvA 31 maart 2009: benoeming voor 2009 en 2010
SBM Offshore Ava 14 mei 2009: benoeming voor een periode van één jaar
Aegon AvA 29 april 2010: benoeming voor 2010
Aalberts Industries AvA 20 april 2009: benoeming voor 2009

Het blijkt dus dat als de ondernemingsleiding zou besluiten om van accountant te wisselen, dit in het algemeen met ingang van het nieuwe boekjaar zou kunnen laten plaatsvinden zonder dat dit tot een publieke melding zou hoeven te leiden. De publieke melding is dan niet meer dan een punt op de agenda. Het beoogde doel van een publiek debat en verificatie is dan niet bereikt.
De cruciale vraag is dus wat men verstaat onder ‚tussentijds’. Het voorstel van de NBA zou dus echt tanden hebben als van iedere acountantswisseling gemotiveerd melding zou worden gemaakt tijdens de AvA en niet alleen bij een tussentijdse opzegging. Dat doet meer voor de  transparantie dan het huidige voorstel dat in deze vorm niet meer is dan een pleister op de wonde.