Jos Streppel: Leading by Example

De voorzitter van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code
Jos Streppel gaf zijn interpretatie van het principe van ‘Pas toe of leg uit“ in een recent interview met het blad ManagementScope. In zijn functie als voorzitter van de de raad van commissarissen van KPN stelt hij dat de regels niet ten koste van alles moeten worden gehandhaafd. Er zijn ‘harde eisen maar met de mogelijkheid om er van af te wijken’. Wettelijke bepalingen beperken het aantal commissariaten dat één persoon mag vervullen. De vice-voorzitter van de RvC van KPN is, wat ManagementScope noemt ‘overboarded’ d.w.z. hij vervult te veel commissariaten. In 2013 zou zijn eerste zittingstermijn verlopen. Dat zou dan een mooie gelegenheid zijn voor de voorzitter van de Monitoring Commissie Corporate Governance, om een voorbeeld te geven van toepassing van de code, door deze persoon niet voor te dragen voor een nieuwe termijn: Corporate Governance avant la lettré. Maar de realiteit is een andere, de raad van commissarissen stelt voor hem opnieuw te benoemen, zij het slechts voor een periode van een jaar. De heer Streppel stelt dat het ‘in het belang is van de vennootschap’ om om van de code af te wijken. Hetzelfde argument wordt gehanteerd voor de herbenoeming van mevrouw Van Lier Lels, inmiddels al twaalf jaar (tevens de maximale zittingstermijn) commissaris bij de vennootschap. Ook zij wordt voorgedragen om nog een jaar als commissaris (her)benoemd te worden. Tevens worden er twee nieuwe commissarissen voorgedragen. Deze kandidaten zijn niet onafhankelijk in de zin van de Corporate Governance Code, maar vertegenwoordigen de grootaandeelhouder American Movil. Dat betekent dat er één afhankelijke commissaris te veel is aangezien de Corporate Governance Code benoeming van één afhankelijke commissaris als maximum stelt. Maar ook dit is, volgens Streppel, ‘in het belang van de vennootschap’ en daarmee klaarblijkelijk voldoende toegelicht.

De heer Streppel, voorzitter van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code zegt ‘recht voor z’n raap tegen de aandeelhouders waarom hij op twee punten niet naar de code luistert’. Dit alles terwijl hij wel geacht wordt op een juiste toepassing van de code toe te zien. De ‘Commissie Onderzoek financiële problematiek Amarantis’  noemde zoiets ”Niet onwettig, wel onwenselijk’. In zijn baanbrekende boek “Moral Mazes” noemt Robert Jackall* dit ‘doublethink and doublespeak’. JackalI schrijft hierover het volgende (pagina 239): ’ethische zaken worden gepresenteerd als pr-vraagtukken. Wat dan telt is hoe de kopstukken kijken naar de genomen besluiten, het gaat er dan niet om of die besluiten aansluiten op de geïnternaliseerde standaarden. …De geslepenheid om met inconsistenties om te gaan vormt een essentiële voorwaarde voor diegenen die aspiraties hebben tot ’big time leadership‘. Een dergelijke geslepenheid moet gecombineerd worden met de vaardigheid om een absolute overtuiging uit te dragen in datgene wat men op dat moment beweert.’

De voorzitter van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code Governance, Jos Streppel laat zien dat hij deze vaardigheid bezit.

*Jackall, Robert. Moral Mazes: The World of Corporate Managers. Twentieth Anniversary Edition. Oxford University Press, 2010