Ondernemerschap en innovatie: een duurzame toekomst voor Nederland

Ondernemerschap vs. kortetermijndenken

Dit artikel onderzoekt het belang van ondernemerschap en innovatie in het vormgeven van een duurzame toekomst voor Nederland. Recente publicaties benadrukken het ‘verslechterende ondernemingsklimaat in Nederland’. Dit komt naar voren door bedrijven zoals Boskalis en ASML, die overwegen te vertrekken.  Het ware ondernemerschap staat hiermee tegenover de praktijken van hedendaagse bestuurders. Deze analyse werpt licht op de cruciale rol van ondernemerschap en innovatie in het vormgeven van een duurzame toekomst voor Nederland. Ondernemerschap en innovatie vormen de kern van onze inspanningen om Nederland te positioneren als een wereldleider in duurzame ontwikkeling en economische groei. De praktijk van het inkopen van eigen aandelen is een bijzonder illustratief voorbeeld van kortetermijndenken. Bij aandeleninkoop koopt een bedrijf eigen aandelen, waardoor het aantal in omloop zijnde aandelen vermindert. Dat heeft (naar verwachting) een koers verhogend effect omdat de uit te keren winst over minder aandelen verdeeld wordt. Deze truc om de aandelenkoers kunstmatig te verhogen, staat in schril contrast met wat echt ondernemerschap en innovatie zouden moeten bevorderen. Het inkopen van eigen aandelen is een gemiste kans. Bedrijven zouden beschikbare middelen moeten investeren in onderzoek, ontwikkeling en duurzame groei. Dit zijn de pijlers die Nederlandse bedrijven als wereldwijde pioniers kunnen positioneren.

Visie versus winstbejag

Dit conservatieve financiële beleid richt zich op kortetermijnwinsten voor aandeelhouders door hogere koersen. Het ontbreekt aan de visie voor het creëren van echte, langdurige waarde. Kortetermijndenken focust op directe winst, ten koste van langetermijninvesteringen die essentieel zijn voor duurzame groei en innovatie. Door geld uit de onderneming te halen voor aandeelhouders, beperkt het bestuur de mogelijkheden om te investeren in innovatie. Dit verhindert de ontwikkeling van technologieën of diensten die de samenleving ten goede komen. In een tijd van technologische vooruitgang en een verhoogde aandacht voor duurzaamheid moeten bedrijven focussen op innovatie, niet op korte termijn aandelenkoersen. Hun doel moet zijn leiderschap en duurzaamheid voor de toekomst te waarborgen. De voorgestelde belasting op de inkoop van eigen aandelen zou dus juist beschouwd kunnen worden als een stimulans om te investeren in innovatie.

Uitdagingen en ondernemersvisie

De huidige onrust onder Nederlandse bedrijven, veroorzaakt door strengere fiscale maatregelen en een tekort aan technisch personeel, vraagt om een kritische blik op wat ondernemerschap is. Echte ondernemers zien kansen waar anderen obstakels zien. Ze investeren in de toekomst en wijken daarvoor soms af van gebruikelijke financiële tactieken, zoals aandelen inkopen om de beurswaarde te verhogen.

Innovatieklimaat op een keerpunt

Boskalis en ASML uiten niet alleen zorgen over fiscale zaken of personeel. Hun stemmen wijzen op een onderliggend probleem. Nederland, ooit geprezen om zijn innovatieve klimaat en ondernemersgeest, staat nu op een kruispunt. Het risico ligt niet alleen in het mogelijke vertrek van deze bedrijven. Ook dreigen we onze identiteit te verliezen als een natie die ondernemerschap waardeert en stimuleert. Dit cruciale moment vraagt om een herbezinning op wat ons als economie drijft en hoe we onze toekomst vormgeven.

De impact van ondernemerschap op het Nederlandse innovatieklimaat

De huidige uitdagingen, van mogelijke bedrijfsvertrekken tot het risico onze innovatieve voorsprong te verliezen, tonen hoe belangrijk het is terug te keren naar de essentie van ondernemerschap. Het is tijd om na te denken over de koers van ons economisch beleid. We moeten overwegen hoe we innovatie, duurzame groei en ondernemerslef beter kunnen verweven in onze strategieën en bedrijfsmodellen. De discussie over het belasten van de inkoop van eigen aandelen toont waarom we moeten verschuiven naar langetermijninvesteringen, de ware motor van onze welvaart.

Focus op echte waarden

We moeten erkennen dat het terugkopen van eigen aandelen en vergelijkbare strategieën niet passen bij het ondernemerschap dat Nederland groot heeft gemaakt. Deze praktijken leiden af van investeringen in innovatie, onderzoek en ontwikkeling, en duurzame groei, die allemaal essentieel zijn voor onze welvaart. Door ons opnieuw te richten op deze fundamentele waarden, kunnen we Nederland leiden naar een toekomst waarin het blijft uitblinken als een bolwerk van innovatie en ondernemerschap.

Naar een duurzame toekomst

Daarom roep ik, wederom, op tot een herijking van onze benadering van bedrijfsvoering en beleidsvorming. Nederland moet beleidsaanpassingen maken die zowel de korte-termijnzorgen van bedrijven aanpakken als een vruchtbare bodem bieden voor langetermijnwaardecreatie. Dit betekent met name: investeren in onderwijs; het stimuleren, aantrekken en behouden van (inter)nationaal talent; en het faciliteren van een klimaat waar innovatie kan bloeien.

Het is hoog tijd dat we de discussie verschuiven van defensieve maatregelen naar proactieve stappen voorwaarts. Door de kracht van echt ondernemerschap te herbevestigen, kan Nederland zijn positie als wereldleider in innovatie en duurzaamheid behouden. Het investeren in wat werkelijk waarde toevoegt, is hierbij essentieel. Zie deze uitdaging als een kans om te herontdekken wat ondernemerschap echt inhoudt. Het is tijd voor Nederland om een nieuw hoofdstuk te beginnen, gericht op het creëren van een toekomst met duurzame waarde. Dit vereist het ontwikkelen van een duidelijke industriepolitiek die innovatie en duurzaamheid vooropstelt, niet enkel financiële winst.

[1] Bij de inkoop van eigen aandelen moet een beursvennootschap een dividendbelasting van 15% afdragen over het gebruteerde deel van de geaccumuleerde winst, wat de financiële consequenties van dergelijke transacties benadrukt.