Opinie

Op deze pagina bespreek ik toezichtsvraagstukken die ontleend worden aan de actualiteit. Ik zal die vraagstukken becommentariëren vanuit het perspectief van zowel de ervaringsdeskundige (i.e. als commissaris) maar ook vanuit een wetenschappelijk perspectief, namelijk dat van de corporate antropoloog.

Commissarissen liggen regelmatig onder vuur. In de meeste gevallen wordt de aanleiding hiervoor gevonden in een negatieve gebeurtenis bij een onderneming of instelling waar een raad van commissarissen of een raad van toezicht actief is. Vaak wordt dan geconcludeerd dat ‘het toezicht faalde’. De traditionele invalshoek is dan dat de bestuurder opportunistisch zou zijn, de aandeelhouder maximaal rendement wenst en de toezichthouder er uitsluitend voor de aandeelhouder zou zitten om de bestuurder in de gaten te houden. Deze traditionele invalshoek zult u niet op dit blog terugvinden. Waarom niet? Omdat deze opvatting gedateerd is en geen recht doet aan de complexiteit die inherent is aan een sociaal construct zoals dat van een raad van commissarissen. Wat kunt u wel verwachten?

Een kritische beschouwing mede vanuit de corporate antropologie waarbij rekening gehouden wordt met de complexiteit en onvoorspelbaarheid van een raad van commissarissen. Het ultieme doel is de professionele kwaliteit van het commissariaat te verbeteren. Kate Raworth stelt de bestaande economische theorieën ter discussie dat impliceert een andere visie op toezichthouden. Die visie treft u op dit blog aan.

Een pleidooi voor ‘Verdiepte Governance’: Reflectie op de salarisverhoging van AstraZeneca’s CEO

11 april 2024

Beloningspraktijken en ethiek: waar ligt de grens? Deze titel leidt ons naar een diepgaande verkenning van hoe huidige beloningspraktijken botsen met ethische principes, waardoor de urgentie van ethische herziening binnen bedrijven duidelijk wordt. De beloningen van CEO’s domineren nog steeds de financiële pagina’s. Recentelijk stelden enkele aandeelhouders van AstraZeneca voor om het salaris van  Pascal […]

Ondernemerschap en innovatie: een duurzame toekomst voor Nederland

14 maart 2024

Ondernemerschap vs. kortetermijndenken Dit artikel onderzoekt het belang van ondernemerschap en innovatie in het vormgeven van een duurzame toekomst voor Nederland. Recente publicaties benadrukken het ‘verslechterende ondernemingsklimaat in Nederland’. Dit komt naar voren door bedrijven zoals Boskalis en ASML, die overwegen te vertrekken.  Het ware ondernemerschap staat hiermee tegenover de praktijken van hedendaagse bestuurders. Deze […]

OpenAI’s Bestuursdynamiek: Ethiek versus kapitaal in AI-ontwikkeling

13 december 2023

Crisis bij OpenAI Onlangs belichtte de (financiële) pers een kritiek moment bij OpenAI: een crisis die de fragiele balans tussen ethisch verantwoorde AI-ontwikkeling en winstgedreven innovatie onder de aandacht bracht. Oorspronkelijk opgericht als een non-profit organisatie in 2015, kwam OpenAI in opspraak na het (tijdelijke) ontslag van CEO Sam Altman. Dit incident stelde de vraag […]

EU bereikt voorlopige overeenkomst over baanbrekende AI-wetgeving

9 december 2023

De EU AI Act: Een Nieuw Tijdperk in AI-Regelgeving In een baanbrekende beweging met wereldwijde implicaties, hebben de wetgevers in Brussel deze week een mijlpaal bereikt met de voorgestelde AI Act van de Europese Unie. Deze wet vormt de aanzet voor een significante verandering in het digitale landschap. Na fervente & langdurige discussies, markeert een […]

Drama in de boardroom bij OpenAI: Missie versus Winst

6 december 2023

Bestuurscrisis bij OpenAI: Machtswisselingen en ondernemingsdynamiek In de dynamische wereld van kunstmatige intelligentie (AI) vond OpenAI, de Silicon Valley-gigant en maker van baanbrekende tools zoals ChatGPT en DALL-E, zich in november 2023 midden in een tumultueuze bestuurlijke crisis. CEO Sam Altman werd abrupt door het bestuur ontslagen, wat leidde tot grote onrust onder investeerders en […]

AI Bestuur: Het Nieuwe Tijdperk van Praktische Wijsheid

4 december 2023

Aan de Vooravond van Verandering: AI en Corporate Governance In de wereld van corporate governance zijn AI-ondernemingen zoals OpenAI en Anthropic aanjagers van verandering. Deze bedrijven illustreren een verschuiving van traditionele aandeelhoudersgerichtheid naar een meer inclusieve benadering van belanghebbenden. Maar er is een diepere laag van innovatie die de aandacht verdient: de opkomst van ‘praktische […]

Paradigmaverschuiving in bedrijfsverantwoordelijkheid

31 juli 2023

Paradigmaverschuiving in bedrijfsverantwoordelijkheid In reactie op het recente opiniestuk van Mathieu Weggeman en Marjolein Smidt, wil ik pleiten voor een paradigmaverschuiving in de manier waarop we ondernemingen en hun verantwoordelijkheden benaderen. In plaats van te focussen op het achteraf laten meebetalen van de ‘verziekers’ aan de zorgkosten, zouden we moeten streven naar een fundamentele herdefiniëring […]

Praktische Wijsheid: Het Roer Moet Om in de Accountancy

24 juli 2023

Aanhoudende schandalen in de Accountancywereld De reeks schandalen binnen de accountancywereld blijft groeien. KPMG is met de examenfraude en de daarbij horende tekortschietende zelfreflectie  het meest recente voorbeeld . Het blindelings vertrouwen op (nieuwe) regelgeving en toezichtsorganen lijkt niet het antwoord te bieden. De oplossing zou wel eens kunnen liggen in het toepassen van eeuwenoude […]

Chemours en het ethisch kompas

20 juli 2023

Chemours stelt in een reactie op de onlangs aangekondigde strafrechtelijk vervolging wegens het lozen van de kankerverwekkende stof GenX in de Merwede, altijd binnen de verkregen vergunning van de provincie Zuid-Holland gehandeld te hebben. Dit roept vragen op over de mate van verantwoordelijkheid van bedrijven. Moeten zij, vanuit ethisch oogpunt, eigen normen hanteren die verder […]

De Dubbele Helix van Corporate Governance

28 juni 2023

Ongewenste Praktijken bij Woningcorporaties Recent nieuws brengt ongewenste praktijken aan het licht bij woningcorporaties. Volgens een recent NOS en Nieuwsuur onderzoek verhuren bestuurders en commissarissen privépanden tegen prijzen die hoger zijn dan hun eigen corporaties toestaan. Opmerkelijk genoeg bevinden deze panden zich vaak in dezelfde regio’s als hun eigen corporaties. Hierdoor lijkt het alsof ze […]