(te veel?) Cohesie in de RvT van de COA

Volgens ‘de Pers’ http://goo.gl/CmQA8 zou bestuursvoorzitter Albayrak mede vanwege ‘het verstrekken van verkeerde informatie over haar eigen bezoldiging’ op non-actief zijn gezet. Indien deze bewering juist zou blijken te zijn dan mogen er ook vraagtekens 

geplaatst worden bij de taakopvatting van de Raad van Toezicht (RvT). Blijkbaar heeft de bestuursvoorzitter informatie verschaft aan de RvT die door hen niet is getoetst. Het is de taak van de RvT om te zorgen voor een ‘cultuur van accountability’ . Dit kan o.a. worden gerealiseerd door de RvB kritisch te volgen en te bevragen. Blijkbaar is de informatie van de bestuursvoorzitter ter kennisgeving aangenomen en niet verder getoetst. Een dergelijk omissie had voorkomen kunnen worden als de audit commissie  de accountant had gevraagd tijdens de (jaarlijkse)controle vast te stellen dat de beloning van de bestuurder in overeenstemming met het contract was. Dan waren eventuele afwijkingen vroegtijdig aan het licht  gekomen. Een eenvoudige procedure en heel gebruikelijk.

De audit commissie bestaat overigens uit een lid van de Eerste Kamer (mevrouw mr. dr. Duthler lid van de Eerste Kamer voor de VVD)   en een oud-lid (dhr. Ir. R. Willems, tot 1 juli 2011 lid voor het CDA). Met als voorzitter drs. Hermans (lid van de Eerste Kamer voor de VVD) waren er op enig moment  drie leden van de Eerste Kamer lid van de RvT, die in totaal uit vijf leden bestaat.  Een mooi voorbeeld van cohesie binnen de RvT. Het nadeel van cohesie is dat een teveel hiervan kan leiden tot groupthink. En groupthink is niet bevorderlijk voor de kwaliteit van het toezicht……